გაწევრიანება

 
იმისათვის, რომ კომპანია გაწევრიანდეს "GS1 საქართველო"-ში, კომპანიის ხელმძღვანელის,

ან უფლებამოსილი პირის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

 

• ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (reestri.gov.ge)

• ორგანიზაციის ბეჭედი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

• კომპანიის ლოგო (ელექტრონული ვერსია)

• საიდენტიფიკაციოდ განკუთვნილი პროდუქციის ძირითადი მახასიათებლები:

სავაჭრო დასახელება

პროდუქტის სახეობა

წონა/მოცულობა

შეფუთვა

• საჭიროა შეივსოს "GS1 საქართველო"-ს საწევრო განაცხადი .